Categories

Latest Files

Thông tư 83/2016/TT-BTC

Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Date: 17/06/2016

Ngày hiệu lực: 01-08-2016

Luật số 106/2016/QH13 SĐBS Thuế GTGT, Thuế TTĐB, QL Thuế

Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

Date: 06/04/2016

Ngày hiệu lực: 01-07-2016

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi chế độ kế toán theo TT200

Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Date: 31/03/2016

Ngày hiệu lực: 01-01-2016

QĐ 626/QĐ-BTC Sửa đổi thủ tục QT thuế TNDN và thông báo PP trích khấu hao

Quyết định số 626/QĐ-BTC ngày 30/3/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Date: 30/03/2016

Ngày hiệu lực: 06-08-2015

Thông tư 05/VBHN-BTC hợp nhất văn bản về Thuế TNCN

Thông tư 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Date: 14/03/2016

Ngày hiệu lực:

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH về BHXH tự nguyện

Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Date: 18/02/2016

Ngày hiệu lực: 04-04-2016

Thông tư 59 hướng dẫn về bảo hiểm xã hội

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Date: 29/12/2015

Ngày hiệu lực: 15-02-2016

Nghị định 134/2015/NĐ-CP về BHXH tự nguyện

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Date: 29/12/2015

Ngày hiệu lực: 15-02-2016

Thông tư 54/TT-BLDTBXH thời gian làm việc

Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng (9 trang)

Date: 16/12/2015

Ngày hiệu lực: 10-02-2016

Luật kế toán hiệu lực từ 2017

Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội về Luật kế toán

Date: 20/11/2015

Ngày hiệu lực: 01-01-2017

Thông tư 182/2015/TT-BTC biểu thuế xuất nhập khẩu 2016

Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Date: 16/11/2015

Ngày hiệu lực: 01-01-2016

Thông tư số 47 về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

Date: 16/11/2015

Ngày hiệu lực: 01-01-2016

Nghị định 122 về mức lương tối thiểu vùng từ 2016

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

Date: 14/11/2015

Ngày hiệu lực: 01-01-2016

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu Tư

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13

Date: 12/11/2015

Ngày hiệu lực: 27-12-2015

Nghị định 115 về mức đóng bảo hiểm 2016

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Date: 11/11/2015

Ngày hiệu lực: 01-01-2016