Categories

Viewing: 4.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày ban hành 27/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất