Categories

Viewing: 5.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/ND-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất