Categories

Viewing: 5.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 1/4/2013 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất