Categories

Viewing: 4.40

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất