Categories

Viewing: 3.49

THÔNG TIN VĂN BẢN

Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất