Categories

Viewing: 5.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế

Công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất