Categories

Viewing: 4.75

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu kho đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất