Categories

Viewing: 1.83

THÔNG TIN VĂN BẢN

Công văn số 767/TCT-CS ngày 05/03/2015 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất