Categories

Viewing: 2.71

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định này quy định việc lập hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; quy định các điều kiện để doanh nghiệp được in và sử dụng hóa đơn tự in; quy định việc cấp phát hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế; quy định các mức xử phạt bằng tiền đối với các hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn và đặt in hóa đơn Theo Nghị định này, không bắt buộc phải lập hóa đơn cho mỗi lần bán hàng dưới 200.000 đồng, trừ khi khách hàng có yêu cầu. Tuy nhiên, cuối ngày bán hàng, đơn vị bán hàng phải lập hóa đơn cho tổng giá trị hàng đã bán ra mà chưa lập hóa đơn. Tờ hóa đơn "tổng" này sẽ được lưu giữ tại cuốn hóa đơn. Nghị định này cũng cho phép các doanh nghiệp bán hàng có thể tự in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm máy tính hoặc từ máy tính tiền. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đảm bảo là có phần mềm bán hàng gắn liền với phần mềm kế toán.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất