Categories

Viewing: 4.33

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nội dung quản lý thuế hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm

1. Khai thuế, tính thuế (bao gồm các loại thuế GTGT, thuế TNDN, thuế nhà thầu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế nhà đất, tiền thuê đất, sử dụng đất, lệ phí trước bạ

2. Ần định thuế;

3. Nộp thuế;

4. Uỷ nhiệm thu thuế;

5. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;

6. Thủ tục miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt;

7. Thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế;

8. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế;

9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến thực hiện pháp luật thuế.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất