Categories

Viewing: 5.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Hóa đơn điện tử là một tệp dữ liệu được tạo, in là lưu trữ trực tiếp trên máy tính, đồng thời có đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này. Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử

Để được sử dụng và phát hành hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp phải có giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; có chữ ký điện tử; có phần mềm bán hàng...

Các doanh nghiệp công nghệ thông tin được phép cung cấp các giải pháp hóa đơn điện tử nếu có chương trình phần mềm về khởi tạo, lập và truyền nhận hóa đơn điện tử kèm theo một ôố điều kiện khác

Hóa đơn điện tử có giá trị như Hóa đơn giấy, đồng thời có thể chuyển đổi sang hóa đơn giấy nhằm lưu trữ chứng từ

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất