Categories

Viewing: 5.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Biểu Thuế XNK 2012 có rất nhiều thay đổi so với Biểu thuế 2011 ban hành tại Thông tư 184/2010/TT-BTC. Theo đó:
- Mã số HS sử dụng theo hệ thống AHTN có 8 chữ số (năm 2011 sử dụng hệ thống HS 10 chữ số)
- Có thêm Chương 98 quy định về mã số và thuế suất và thuế suất dành riêng cho một số nhóm, mặt hàng đặc thù
- Có đến 8 cột thuế suất cho mỗi dòng thuế, gồm: Thuế MFN, Thuế dành cho hàng nhập từ Bắc Triều tiên, Thuế CEPT AFTA 2012 và 2013, Thuế GTGT(VAT)
- Mỗi dòng thuế được in song ngữ Việt - Anh
Danh mục các nước được hưởng Quy chế tối huệ quốc (tức được hưởng thuế suất MFN) được trình bày từ trang 830 đến 832
Đối với ô tô đã qua sử dụng, thuế nhập khẩu vẫn áp dụng riêng theo Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.01.2012, bãi bỏ Thông tư số 184/2010/TT-BTC, Thông tư số 201/2010/TT-BTC, Thông tư số 208/2010/TT-BTC, Thông tư 214/2010/TT-BTC, Thông tư số 07/2011/TT-BTC, Thông tư số 20/2011/TT-BTC, Thông tư 24/2011/TT-BTC, Thông tư 29/2011/TT-BTC, Thông tư số 46/2011/TT-BTC, Thông tư số 67/2011/TT-BTC, Thông tư 77/2011/TT-BTC, Thông tư 82/2011/TT-BTC, Thông tư 91/2011/TT-BTC, Thông tư 95/2011/TT-BTC, Thông tư 102/2011/TT-BTC, Thông tư số 103/2011/TT-BTC, Thông tư 108/2011/TT-BTC, Thông tư 111/2011/TT-BTC, Thông tư 119/2011/TT-BTC, Thông tư 135/2011/TT-BTC, Thông tư 145/2011/TT-BTC và các quy định khác của Bộ Tài Chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi trái với quy định tại Thông tư này.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất