Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Quyết định này công bố các văn bản sau đây của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực thi hành:
1.Thông tư số 16-TT/LB ngày 11/3/1993 của liên Bộ Tài chính
2.Quyết định số 1186/2010/QĐ-BTC ngày 26/5/2010 của Bộ Tài chính
3.Thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010 của Bộ Tài chính
4.Thông tư số 83/TC-TCT ngày 07/10/1994
5.Thông tư số 71/2002/TT-BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính
6.Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/01/2001 của Bộ Tài chính
7.Thông tư số 63/2001/TT-BTC ngày 09/8/2001 của Bộ Tài chính
8.Thông tư số 70/2002/TT-BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính
9.Quyết định số 71/2006/QĐ-BTC ngày 12/12/2006 của Bộ Tài chính
10.Quyết định số 08/2008/QĐ-BTC ngày 30/01/2008 của Bộ Tài chính
11.Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính
12.Thông tư số 238/2009/TT-BTC ngày 21/12/2009 của Bộ Tài chính
13.Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 của Bộ Tài chính
14.Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC ngày 05/9/2008
15.Quyết định số 77/2008/QĐ-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính
16.Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ Tài chính
17.Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009 của Bộ Tài chính
18.Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính
19.Thông tư số 77/2010/TT-BTC ngày 18/5/2010 của Bộ Tài chính
20.Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính
21.Thông tư số 201/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính
22.Thông tư số 208/2010/TT-BTC ngày 17/12/2010 của Bộ Tài chính
23.Thông tư số 214/2010/TT-BTC ngày 28/12/2010 của Bộ Tài chính
24.Thông tư số 07/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài chính
25.Thông tư số 20/2011/TT-BTC ngày 17/02/2011 của Bộ Tài chính
26.Thông tư số 24/2011/TT-BTC ngày 23/02/2011 của Bộ Tài chính
27.Thông tư số 29/2011/TT-BTC ngày 01/3/2011 của Bộ Tài chính
28.Thông tư số 46/2011/TT-BTC ngày 05/4/2011 của Bộ Tài chính
29.Thông tư số 67/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính
30.Thông tư số 77/2011/TT-BTC ngày 7/6/2011 của Bộ Tài chính
31.Thông tư số 82/2011/TT-BTC ngày 10/6/2011 của Bộ Tài chính
32.Thông tư số 91/2011/TT-BTC ngày 20/6/2011 của Bộ Tài chính
33.Thông tư số 95/2011/TT-BTC ngày 04/7/2011 của Bộ Tài chính
34.Thông tư số 102/2011/TT-BTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tài chính
35.Thông tư số 103/2011/TT-BTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tài chính
36.Thông tư số 108/2011/TT-BTC ngày 28/7/2011 của Bộ Tài chính
37.Thông tư số 111/2011/TT-BTC ngày 02/8/2011 của Bộ Tài chính
38.Thông tư số 119/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 của Bộ Tài chính
39.Thông tư số 135/2011/TT-BTC ngày 03/10/2011 của Bộ Tài chính
40.Thông tư số 145/2011/TT-BTC ngày 24/10/2011 của Bộ Tài chính
41.Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày 05/9/2005 của Bộ Tài chính
42.Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính
43.Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính
44.Thông tư số 74/2010/TT-BTC ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính
45.Thông tư số 108/TC-HCVX ngày 30/12/1993 của Bộ Tài chính
46.Quyết định số 60/2003/QĐ-BTC ngày 21/4/2003 của Bộ Tài chính
47.Thông tư số 73/2006/TT-BTC ngày 15/8/2006 của Bộ Tài chính
48.Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính
49.Thông tư số 58/2007/TT-BTC ngày 12/6/2007 của Bộ Tài chính
50.Thông tư số 82/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính
51.Thông tư số 02/2008/TT-BTC ngày 03/01/2008 của Bộ Tài chính
52.Thông tư số 116/2009/TT-BTC ngày 05/6/2009 của Bộ Tài chính
53.Thông tư số 117/2009/TT-BTC ngày 05/6/2009 của Bộ Tài chính
54.Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006
55.Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009
56.Quyết định số 62/QĐ-BTC ngày 14/9/2005
57.Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/7/2006 của Bộ Tài chính
58.Quyết định số 1712/QĐ-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính
59.Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính
60.Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính
61.Thông tư số 88/2009/TT-BTC ngày 29/4/2009 của Bộ Tài chính
62.Thông tư số 209/2009/TT-BTC ngày 05/11/2009 của Bộ Tài chính
63.Thông tư số 33/2006/TT-BTC ngày 17/4/2006 của Bộ Tài chính
64.Quyết định số 34/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 của Bộ Tài chính
65.Quyết định số 72/2008/QĐ-BTC ngày 03/9/2008 của Bộ Tài chính
66.Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 24/12/2008
67. Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007
68.Thông tư liên tịch số 36/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 29/04/2008
69.Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất