Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp.

Thông tư này sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 và điểm 1.2 khoản 1 Điều 5 Thông tư số 15/2011/TT-BTC, quy định về thẩm quyền thành lập và sử dụng Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất