Categories

Viewing: 4.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội Về Luật lao động 2012.

Bộ Luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013, thay thế hoàn toàn Bộ Luật lao động đã ban hành năm 1995 và các Luật sửa đổi bổ sung cho Bộ Luật này, bao gồm: Luật số 35/2002/QH10, Luật số 74/2006/QH11 và Luật số 84/2007/QH11.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất