Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Luật số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội Về Công đoàn.

Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2013, thay thế Luật Công đoàn số 40/1990/QH8 ngày 7/7/1990

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất