Categories

Viewing: 2.33

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài. (4 tr.)

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất