Categories

Viewing: 1.93

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao Động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất