Categories

Viewing: 4.58

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất