Categories

Viewing: 2.89

THÔNG TIN VĂN BẢN

Cẩm nang kế toán được chia thành 2 phần:

Phần I:
Mục 1 Giới thiệu

Mục 2 Nội qui và điều lệ của Công ty

Mục 3 Nguyên lý cơ bản trong kế toán

Mục 4 Nguyên tắc kế toán

Mục 5 Chính sách kế toán

Mục 6 Hệ thống kế toán của Công ty

Mục 7 Cách tổ chức và trách nhiệm của Bộ phận kế toán

Phần II:
Mục 8 Quy trình kế toán

8.1 Bán hàng và Nợ phải thu
8.2 Mua hàng và Nợ phải trả
8.3 Hàng tồn kho
8.4 Tiền
8.5 Tài sản cố định
8.6 Giá thành
8.7 Lương
8.8 Khoá sổ cuối tháng, Tổng hợp và Báo cáo
8.9 Thuế và các khoản phải nộp khác.
8.10 Từ điển thuật ngữ

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất