Categories

Viewing: 3.67

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2013, thay Nghị định số 185/2004/NĐ-CPHet hieu luc ngày 04/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CPHet hieu luc ngày 26/5/2011

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất