Categories

Viewing: 2.33

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2013, thay thế Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXHHet hieu luc ngày 22/9/2003 và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXHHet hieu luc ngày 26/5/2009.

Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 1/7/2013.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất