Categories

Viewing: 1.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại số 36/2005/QH11 về hoạt động xúc tiến thương mại.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất