Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất