Categories

Viewing: 3.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/1/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất