Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Có chính sách ưu đãi thuế

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất