Categories

Viewing: 1.89

THÔNG TIN VĂN BẢN

Ngày 26/06/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

Thông tư 83/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2014. Thông tư 83/2014/TT-BTC sẽ thay thế Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Thông tư số 74/2009/TT-BTC ngày 13/4/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC; Thông tư số 84/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC;

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất