Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

1+ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13.

2+ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13.

3+ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13.

4+ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

5+ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13

Luật 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều các luật thuế

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất