Categories

Viewing: 1.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Luật hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014. Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất