Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định này sửa đổi các Nghị định:

+ 218/2013/NĐ-CP về thuế TNDN;

+ 209/2013/NĐ-CP về thuế GTGT;

+ 65/2013/NĐ-CP về thuế TNCN;

+ 83/2013/NĐ-CP về kê khai thuế.

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất