Categories

Viewing: 5.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư này quy định chính sách cho phép doanh nghiệp lựa chọn việc ân hạn nộp hoặc hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư có tổng giá trị nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định từ 100 tỷ đồng trở lên.

Nếu chọn ân hạn nộp thì thời gian ân hạn là 60 ngày tính từ ngày hết hạn nộp thuế GTGT theo quy định. Việc ân hạn nộp đưuợc áp dụng ngay từ lô hàng đầu tiên về đến cảng mà giá trị chưa đến 100 tỷ đồng.

Nếu chọn được hoàn thuế GTGT thì việc hoàn thuế được thực hiện ngay trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp nộp chứng từ đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất