Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Theo Thông tư này, người lao động (kể cả lao động nước ngoài) nếu có hợp đồng lao động với doanh nghiệp đóng trong Khu Kinh tế hoặc ngoài Khu kinh tế nhưng được cử đến đây làm việc tiếp tục được giảm 50% số thuế TNCN phải nộp. Người lao động làm việc trong Khu xử lý chất thải độc hại đặt ngoài Khu kinh tế theo phê duyệt của Nhà nước về môi trường cũng thuộc diện được giảm.

Việc giảm 50% thuế TNCN được áp dụng ngay cho số thuế tạm nộp phát sinh trong tháng, quý hoặc từng lần phát sinh

Một cá nhân nếu có thu nhập cùng lúc ở trong và ngoài Khu kinh tế thì phần thu nhập phát sinh trong Khu kinh tế vẫn được giảm

Những người thuộc diện được giảm 50% thuế TNCn theo Thông tư này phải tự quyết toán thuế TNCN

Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất