Categories

Viewing: 4.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về lao động của người sử dụng lao động; quyết định, hành vi về dạy nghề của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề; quyết định, hành vi về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực lao động, dạy nghề, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, một trong những điểm mới của Nghị định này là tăng thời hiệu khiếu nại lần đầu từ 90 ngày (theo Điều 9 Nghị định số 04/2005/NĐ-CP) lên 180 ngày, kể từ ngày người lao động nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của người sử dụng lao động
Ngoài ra, trường hợp người lao động không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 hoặc quá thời hạn mà chưa được giải quyết khiếu nại lần 2 thì có quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại hoặc hoặc khởi kiện ra Tòa
Nghị định này không áp dụng với doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân

Nguồn: LuatVietnam.net

 

Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất