Categories

Viewing: 1.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định này quy định cụ thể một số trường hợp không được phép thanh toán bằng tiền mặt như sau:

- Giao dịch chứng khoán, bao gồm các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký và giao dịch thông qua Sở giao dịch chứng khoán
- Mua bán, chuyển nhượng vốn góp tại doanh nghiệp
- Vay và cho vay ngoài ngân hàng

Riêng đối với tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hoặc sử dụng vốn Nhà nước, chỉ được phép thanh toán bằng tiền mặt trong một số trường hợp cụ thể do Bộ Tài chính hoặc Ngân hàng Nhà nước quy định

Nguồn: LuatVietnam.net

Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất