Categories

Viewing: 1.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư này hướng dẫn các hình thức thanh toán được chấp nhận trong các giao dịch: góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác; vay, cho vay và trả nợ vay ngoài ngân hàng.

Theo đó, các giao dịch góp vốn, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác không được sử dụng tiền mặt mà chỉ được thanh toán bằng các hình thức sau:
- Thanh toán bằng Séc;
- Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
- Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt khác.
Ngoài ra, khoản 1 Điều 4 Thông tư này yêu cầu việc cho vay bằng tiền giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng với nhau phải áp dụng các hình thức thanh toán như nêu trên, tức không được giao nhận các khoản vay tiền bằng tiền mặt
Tuy nhiên, quy định tại Thông tư này không áp dụng với các giao dịch góp vốn, chuyển nhượng vốn góp, vay, cho vay bằng tài sản, đối trừ công nợ, chuyển giao nghĩa vụ nợ

Nguồn: LuatVietnam.net

Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/1/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất