Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP, kể từ kỳ tính thuế 2014, doanh nghiệp được hạch toán các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động với mức tối đa 01 tháng lương bình quân

Ngay từ 2014, Bảo hiểm sức khỏe, tai nạn được chấp nhận hạch toán trong hạn mức của các khoản chi phúc lợi

Văn bản này xác nhận chi phí mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động (bao gồm: bảo hiểm tai nạn con người, BHYT, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe) cũng được xem là khoản chi có tính chất phúc lợi nên được tính vào chi phí theo quy định nêu trên

Công văn số 1694/BTC-CST ngày 3/2/2015 của Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN đối với khoản doanh nghiệp chi mua bảo hiểm sức khỏe

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất