Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Văn bản giải thích về chính sách ưu đãi thuế TNDN từ 1/1/2014 dành cho dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Đối với dự án đầu tư mở rộng, nếu đáp ứng được một trong ba tiêu chí nêu tại Khoản 5 Điều 16 Chương 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và là dự án đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng của Công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng

Đối với dự án đầu tư mới, nếu đáp ứng được một trong các tiêu chí nêu tại tiết a, Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì được hưởng ưu đã thuế TNDN theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP. Theo đó, ngay cả khi Công ty đang hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế TNDN, có thành lập chi nhánh tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi) để thực hiện dự án mới và dự án đầu tư mới này thực hiện đầu tư từ ngày 01/01/2014 thì Chi nhánh này được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp.

Nguồn: LuatVietnam.net

Công văn số 12404/BTC-TCT ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất