Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Trường hợp doanh nghiệp cử cán bộ đi công tác nước ngoài nếu có phát sinh chi phí vượt mức 20 triệu đồng thì việc thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân được cử đi công tác được chấp nhận đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và khoản chi này sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất;

+ Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử cán bộ đi công tác;

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần ban hành quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ quy định/hoặc cho phép: cán bộ được phép thanh toán khoản công tác phí bằng thẻ do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được Doanh nghiệp thanh toán lại cho cán bộ.

Nguồn: LuatVietnam.net

Công văn số 3819/TCT-CS ngày 6/9/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN Khoản chi ở nước ngoài thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân vẫn được chấp nhận

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất