Categories

Viewing: 1.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC nhằm hướng dẫn thêm về căn cứ pháp lý để lập báo cáo tài chính (BCTC) giữa niên độ 2015

Theo đó, đối với các doanh nghiệp thuộc diện phải lập BCTC giữa niên độ 2015 (gồm: BCTC quý và BCTC bán niên 2015), được lựa chọn lập BCTC giữa niên độ năm 2015 theo quy định cũ tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 hoặc theo quy định mới tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Riêng BCTC năm 2015 bắt buộc tuân thủ hoàn toàn theo quy định mới

Nguồn: LuatVietnam.net

Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất