Categories

Viewing: 1.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư này hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về thuế bằng phương thức giao dịch điện tử, bao gồm: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế; ngoại trừ giao dịch điện tử về thuế đối với hàng hóa ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan Hải quan


Khai thuế điện tử, nộp thuế và hoàn thuế cũng phải... điện tử

Theo quy định mới tại Thông tư này, người nộp thuế nếu đã đăng ký khai thuế điện tử thì các giao dịch khác như nộp thuế, hoàn thuế cũng bắt buộc phải thực hiện theo phương thức điện tử

Tuy nhiên, Thông tư cho phép được đăng ký nhiều chứng thư số cho một hoặc nhiều thủ tục hành chính thuế; đăng ký nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2015. Thay thế Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 và Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01/04/2013.

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất