Categories

Viewing: 3.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản này hợp nhất các văn bản:

  • Thông tư 219/2013/TT-BTC - Ngày ban hành: 31/12/2013
  • Thông tư 119/2014/TT-BTC - Ngày ban hành: 25/08/2014
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC - Ngày ban hành: 10/10/2014
  • Thông tư 26/2015/TT-BTC - Ngày ban hành: 27/02/2015

 

 

Thông tư 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất