Categories

Viewing: 1.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

Thông tư này hướng dẫn về mẫu ủy quyền giao kết HĐLĐ; tiền lương, các chế độ, phúc lợi khác ghi trong HĐLĐ; giao kết HĐLĐ với người cao tuổi; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm; kỷ luật lao động ...

Các khoản phúc lợi, tiền ăn ca, tiền thưởng, hỗ trợ xăng - xe... không bị xem là phụ cấp

Theo đó, Thông tư có giải thích rõ và phân biệt các khái niệm "mức lương, phụ cấp lương và khoản bổ sung khác" ghi trong HĐLĐ. Cụ thể như sau:

- "Mức lương" được hiểu là mức lương cơ bản xác định theo thang bảng lương

- "Phụ cấp lương" được hiểu bao gồm: các khoản phụ cấp để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa tính đến hoặc tính chưa đầy đủ và các khoản phụ cấp gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc

- "Khoản bổ sung khác" được hiểu bao gồm các khoản bổ sung được trả gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động

Tuy nhiên, đối với các chế độ và phúc lợi khác, như: tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì phải ghi thành mục riêng trong HĐLĐ

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003.

Nguồn LuatVietnam.net

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất