Categories

Viewing: 1.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Nghị định này thay mới các Danh mục gồm:


Nghị định này thay mới Danh mục về lĩnh vực và địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư
1. Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tư (Phụ lục I)
2. Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tư (Phụ lục II)

Các Danh mục trên đây được dùng để làm căn cứ áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách ưu đãi thuế TNDN, thuế nhập khẩu và chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định về đối tượng, điều kiện và thủ tục ưu đãi đầu tư. Theo đó, bổ sung thêm 02 đối tượng được ưu đãi đầu tư, gồm: dự án có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên (được ưu đãi như dự án đầu tư tại địa bàn đặc biệt khó khăn) và dự án đầu tư tại nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (được ưu đãi như dự án đầu tư tại địa bàn khó khăn)
Tuy nhiên, theo Nghị định này, nhà đầu tư khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải ký quỹ "Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư" (Điều 27). Mức ký quỹ là 3% (đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng), 2% (phần vốn trên 300 tỷ - 1.000 tỷ) và 1% (phần vốn trên 1.000 tỷ đồng)

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2015 và thay thế Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.
Nghị định này bãi bỏ:
a) Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013;
b) Danh mục lĩnh vực được ưu đãi thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010;
c) Khoản 4 Điều 19 và quy định "Danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với địa bàn có địa giới hành chính cụ thể" tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

Nguồn Luatvietnam.net

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất