Categories

Viewing: 2.50

THÔNG TIN VĂN BẢN

Luật quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gởi và các bảo hiểm mang tính kinh doanh. Luật quy định các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất; Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau: Hưu trí, tử tuất; Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các chế độ: Trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ việc làm. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; riêng đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện áp dụng từ ngày 01/01/2008, bảo hiểm thất nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2009.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất