Categories

Viewing: 0.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiển y tế. Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế. Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2009. Luật có quy định lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân từ ngày 01/07/2009 đến ngày 01/01/2014

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất