Categories

Showing All Files In: Luật lao động ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Luật Lao Động năm 2012

Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội Về Luật lao động 2012.

Date: 18/06/2012

Ngày hiệu lực: 01-05-2013

Thông tư 40 cách tính số lao động sử dụng thường xuyên

Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 3/12/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Date: 03/12/2009

Ngày hiệu lực: 17-01-2010

Thông tư 19 về nội quy và kỷ luật lao động

Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/1995/NĐ-CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ

Date: 22/09/2003

Ngày hiệu lực: 11-10-2003

Thông tư 82 hướng dẫn trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Date: 14/08/2003

Ngày hiệu lực: 08-09-2003

Pages

Page - 1 - 2