Categories

Showing All Files In: Luật lao động ( Sort by Name Descending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Công văn 1477 hướng dẫn về thực hiện chế độ thai sản

Công văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13

Date: 23/04/2013

Ngày hiệu lực:

Luật Lao Động năm 2012

Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội Về Luật lao động 2012.

Date: 18/06/2012

Ngày hiệu lực: 01-05-2013

Nghị định 45 về thời gian làm việc, nghỉ ngơi, VS lao động

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Date: 10/05/2013

Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Nghị định 46 về tranh chấp lao động

Nghị định số 46/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

Date: 10/05/2013

Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Nghị định 49 hướng dẫn Luật Lao động và tiền lương

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Date: 14/05/2013

Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Nghị định 55 về cho thuê lao động

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Date: 27/05/2013

Ngày hiệu lực: 15-07-2013

Nghị định số 05 hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2015: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Date: 12/01/2015

Ngày hiệu lực: 01-03-2015

Nghị định số 102 hướng dẫn luật lao động về lao động nươc ngoài

Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Date: 05/09/2013

Ngày hiệu lực: 01-11-2013

Nghị định số 119 về khiếu nại, tố cáo trong lv lao động, dạy nghề

Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo

Date: 17/12/2014

Ngày hiệu lực: 01-02-2015

Nghị định số 60 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao Động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Date: 19/06/2013

Ngày hiệu lực: 15-08-2013

Nghi định 44 về hợp đồng lao động

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Date: 10/05/2013

Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Thông tư 19 về nội quy và kỷ luật lao động

Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/1995/NĐ-CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ

Date: 22/09/2003

Ngày hiệu lực: 11-10-2003

Thông tư 30 hướng dẫn NĐ 44 về hợp đồng lao động

Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động (HĐLĐ)

Date: 25/10/2013

Ngày hiệu lực: 10-12-2013

Thông tư 40 cách tính số lao động sử dụng thường xuyên

Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 3/12/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Date: 03/12/2009

Ngày hiệu lực: 17-01-2010

Thông tư 54/TT-BLDTBXH thời gian làm việc

Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng (9 trang)

Date: 16/12/2015

Ngày hiệu lực: 10-02-2016