Categories

Child Categories

Showing All Files In: Thuế TNDN ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 26/VBHN-BTC hợp nhất các VB Thuế TNDN

Thông tư 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Date: 13/09/2015

Ngày hiệu lực:

CV 2512 giới thiệu nội dung mới của TT 96 về thuế TNDN

Công văn số 2512/TCT-CS ngày 24/6/2015 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN

Date: 23/06/2015

Ngày hiệu lực:

Thông tư 96 hướng dẫn thuế TNDN áp dụng từ 2015

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Date: 21/06/2015

Ngày hiệu lực: 06-08-2015

Bảo hiểm sức khỏe được hạch toán vào khoản chi phúc lợi

Công văn số 1694/BTC-CST ngày 3/2/2015 của Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN đối với khoản doanh nghiệp chi mua bảo hiểm sức khỏe

Date: 02/02/2015

Ngày hiệu lực:

Hạch toán kế toán và chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn trong DN

Công văn số 16200/BTC-TCT ngày 6/11/2014 của Bộ Tài chính về việc hạch toán kế toán và chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn trong doanh nghiệp

Date: 05/11/2014

Ngày hiệu lực:

Công văn số 3997/TCT-DNL

Công văn số 3997/TCT-DNL ngày 16/9/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Cho phép hạch toán vé máy bay mua qua mạng thanh toán bằng thẻ cá nhân

Date: 15/09/2014

Ngày hiệu lực:

Công văn số 3819/TCT-CS

Công văn số 3819/TCT-CS ngày 6/9/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN Khoản chi ở nước ngoài thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân vẫn được chấp nhận

Date: 05/09/2014

Ngày hiệu lực:

Công văn 2785/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư 78

Công văn số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN

Date: 22/07/2014

Ngày hiệu lực:

Thông tư 78 hướng dẫn Thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ về Hướng dẫn thi hành luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

Date: 17/06/2014

Ngày hiệu lực: 02-08-2014

Nghị định 218 quy định chi tiết Thuế TNDN từ 2014

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày có hiệu lực 15/02/2014

Date: 25/12/2013

Ngày hiệu lực: 15-02-2014

Luật số 32 sửa đổi bổ sung Thuế TNDN

Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội Về việc sửa đổi. bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Date: 18/06/2013

Ngày hiệu lực: 01-01-2014

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Date: 18/06/2013

Ngày hiệu lực: 01-01-2014

Thông tư 180 về chi trợ cấp mất việc làm

Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp.

Date: 23/10/2012

Ngày hiệu lực: 10-12-2012

Thông tư 105 quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp

Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp.

Date: 24/06/2012

Ngày hiệu lực: 13-08-2012

Thông tư 15 hướng dẫn về trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Date: 08/02/2011

Ngày hiệu lực: 26-03-2011

Pages

Page - 1 - 2