Categories

Child Categories

Showing All Files In: Thuế TNDN ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 66 về giao dịch liên kết

Thông tư 66/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.

Date: 21/04/2010

Ngày hiệu lực: 06/06/2010

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Luật số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Về Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Date: 02/06/2008

Ngày hiệu lực: 01-01-2009

Thông tư 141 hướng dẫn điều kiện hưởng thuế TNDN 20%

Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CPCo sua doi, bo sung ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Date: 01/01/1970

Ngày hiệu lực: 30-11-2013

Pages

Page - 1 - 2